Küreselleşme süreci, Bilişim İletişim Teknolojilerinde (BİT) yaşanan gelişmelerle hızlanmıştır. Yeni teknolojiler, bilginin her anlamda önemli bir bileşen olduğu yapı içinde ekonomik sosyal ve siyasal alanda köklü değişimleri ortaya çıkarmaktadır. Günümüzde yaşanan ve farklı platformlarda farklı yönleriyle tartışılan bu dönüşüm süreci içinde yeni ekonomi ile ilgili kesin bir tanım vermek zordur. Bırakın kesin bir tanım vermeyi bu gelişmelerin tümünü ya da büyük bir kısmını içerecek işlevsel bir isim bulmak bile zordur. Yeni ekonomi ile baağlantılı olarak;  “post-endüstriyel toplum”, “yenilik ekonomisi”, “network ekonomisi”, “bilgi ekonomisi”, ”ağırlıksız ekonomi”, “e-ekonomi” gibi pek çok tanımlama kullanılmaktadır.

Nasıl tanımlanmış olursa olsun bu süreçte bilginin saniyelerle ifade edilen sürelerde dünyanın bir ucundan diğer ucuna ucuz ve kolaylıkla gönderilebilmesi en önemli gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilginin artan önemine ilişkin bir diğer durum, yeni teknolojilerin bilgi yoğun özellikleridir. Giderek daha büyük oranda bilgi içeren mallar ekonomilerin istihdam yapısında da değişikliklere yol açmış mavi yakalı sanayi işçilerinden sonra altın yakalı bilgi işçileri üretimde yer almaya başlamışlardır.

Ancak teknolojinin ve bilginin bu denli önemli olduğu bir dünyada var olan eşitsizlikler de artarak devam etmektedir. Gelir dağılımı adaletsizliği artık sayısal uçurum kavramını da içeren bir boyutta ele alınmakta, okuryazarlık ve eğitim seviyesi ile ilgili karşılaştırmalar sayısal okuryazarlık kavramını da içermekte ve hem uluslararası boyutta hem de ulusal boyutta eşitsizlikler artarak sürmektedir.

“yeniekonomi.com” web sitesinde bilginin, bilişim iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin nedenleri, ortaya çıkardığı sosyal dönüşümler çeşitli başlıklar altında ele alınmaktadır. Bu site  2003 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası Ana Bilim Dalı’nda yazılmış olan “Yeni Ekonomi Anlayışı Kapsamında Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler: Türkiye Örneği” sismli doktora tezi sonrası kurulmuştur. Ağırlıklı olarak bu çalışamaya dayalı olarak içeriği oluşan site izleyen yıllarda değişik akademik ilgi alanlarındaki çalışmaların eklenmesiyle gelişmiştir. Farklı içeriklerin eklenmeye başlamasıyla konu hakkında bilgi edinmek isteyen kullanıcılara hizmet vermeye devam edecektir. Yeni Ekonomi, Bilgi Ekonomisi, e-Dönüşüm, Yeni Teknolojilerin Çalışma Hayatı Üzerindeki Etkileri, Gelir Dağılımı ve Yoksulluk gibi alanlarda akademik bilgi birikimine katkı sağlamayı hedefleyen çalışmaların ve konuların yer aldığı site aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüs’nde yürütmekte olduğum dersler ile ilgili materyal ve konuları öğrencilerimle paylaşabileceğim şekilde kullanılacaktır.

Yeni Ekonominin…..Yeni Sayfalarında……..Yeni İçeriklerle
Prof. Dr. Verda CANBEY ÖZGÜLER

Kaynak göstermek suretiyle siteden alıntı yapılabilir.