Yeni Ekonominin Gerektirdiği Yapı

Yeni ekonomi ortaya çıkışı ve içerdiği temel özellikler bakımından, bilgilerin her an yenilenmesine ve artan rekabete dayalı olarak dinamik bir durum yaratır. Gelişmeleri izleyebilmek ve yeni fikirleri (buluşları) ortaya çıkarabilmek için iyi eğitimli insangücü ve iyi düzenlenmiş teknolojik alt yapı gerekmektedir. Bu süreç küreselleşme ve dünya ekonomisine entegre olma açısından da şu ana dek gelinen durumun bir hızlandırıcısı olmuştur. İnsanların dünya ölçeğinde birbirlerinden ve olan olaylardan haberdar olmaları, iletişimin daha kolay ve hızlı oluşu pek çok ekonomik, sosyal ve kültürel yapıyı derinden etkilemektedir.

Bilim-teknoloji-sanayi politikaları, eğitim-öğretim AR-GE politikası, kurulacak akademik networkler, araştırmacı personelin yetiştirilmesinde ve gerekli fiziksel alt yapının oluşturulması, uluslararası bilgi networklerine entegrasyon, insangücünü stratejik alanlarda değerlendirebilmek için gerekli politikalarla eğitimin her kademesinde yaratıcılığı ön plana çıkaran yapılanmalarla bilimsel ve teknolojik faaliyetlerin teşvik edilmesi gerekmektedir. Gerekli politikaların oluşturulması yanında risk sermayesi uygulamalarını teşvik edecek yasal düzenlemeler, e-iş, e-ticaret, e-imza, e-devlet gibi internete dayalı gelişmeler ve faaliyetlerde gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. BİT’leri, bilim, teknoloji ve yönetim alanlarında ortaya çıkardığı değişiklikler ile ekonominin genelinde verim arttırıcı etkide bulunmaktadır. Bu süreçte önemli olan, ilgili teknolojilerin ve bunların ürünlerinin alıcısı olmak değil mümkün olduğu ölçüde üretici olabilmektir. Öncelikli olarak kamunun düzenleyici rol alması gerekmektedir. Bu konu ile ilgili olarak, rekabet konusunda, tekellerin düzenlenmesi ve BİT’lerin alt yapısının kurulması önemli amaç olmaktadır.

Rekabet faktörünün bir diğer bileşeni ileri teknoloji sanayilerinin gerektirdiği bilgi ve beceri düzeyine sahip öncelikli sektörlerdir. Bu sektörler tasarım, ürün geliştirme, iletişim, nükleer alan, yeni malzemeler, tıp, biyoteknoloji, robotlar, bilgisayarlar gibi alanlardaki, güç ve üstünlüklere bağlı olarak gelişir. Sözkonusu sektörlerin gerektirdiği nitelikli insangücünün yetiştirilmesi için gerekli düzenlemeler de yapılmalıdır. Örneğin, bilgisayar yazılımı alanında, belirli standartlarda ürün geliştirmek ve bu alanda rekabet gücü elde edebilmek önemlidir.

Bilim ve teknoloji ile ilgili olarak;

Patent Kanunu, AR-GE’ye kamu desteği, AR-GE konusunda teknoparklar vb. düzenlemelerle kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması,

Bilgi sağlama ve kullanma ile ilgili olarak, e-ticaret konusunda düzenlemeler yapılması,

Bilgi sağlama ve kullanma hizmetlerinin teknik altyapısının sağlanması amacıyla; telefon santral kapasitesinin geliştirilmesi, internet erişimi konusunda omurga yatırımlarının yapılması gerekmektedir.

Tüm bu düzenlemelerin yapılabilmesi için uygulanan yöntem; ülkelerin ulusal politikalar belirlemeleri şeklinde olmaktadır. Kamu kurumları, üniversiteler, mesleki örgütler, sivil toplum örgütlerinin biraraya gelip ortak hareket edebildiği ve kamunun koordine edici özelliğinin ön plana çıktığı bir yapının kurulması gerekmektedir.

Verda CANBEY – ÖZGÜLER, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “YENİ EKONOMİ ANLAYIŞI KAPSAMINDA GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER: TÜRKİYE ÖRNEĞİ” Eskişehir, 2002, Doktora Tezinden alınmıştır.